კონფერენციის ფერმერული მეურნეობები
და მათი მომსახურე ორგანიზაციები
პროგრამა

კონფერენციის გახსნა    
გურამ ალექსიძე, საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მოხსენებები:
ინოვაციური და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები საქართველოს ფერმერულ მეურნეობებში
ლერი გიგინეიშვილი, კავშირი საქართველოს ფერმერთა სახლი

სოფლის მეურნეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფა შუა აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში
ოლეგ შატბერაშვილი, ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფედერაცია

ფერმერული მეურნეობების მდგომარეობა და განვითარება აზერბაიჯანში
ამინ ბაბაევი, აზერბაიჯანი, აგრობიზნესის ასოციაცია

ფერმერული მეურნეობების ახალი ტექნოლოგიები სომხეთში
ვარდგეს დავტიანი, სომხეთი, ფერმერთა ასოციაცია ”ლუკაშინ”

სოფლად შემოსავლების გაზრდის ძირითადი გზები
თამაზ კუნჭულია, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ასოციაცია “ელკანა”  ფერმერთა მომსახურება
ზურაბ კარბელაშვილი, ასოციაცია “ელკანა”

აგრარული სექტორის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა
ივერი ახალბედაშვილი, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
საკანონმდებლო ჩარჩო-პირობები ფერმერული მეურნეობების განვითარებისთვის
ელენე შატბერაშვილი, ასოციაცია “ელკანა”

თანამედროვე ტექნოლოგიები მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში
გიორგი შალიბაშვილი, კომპანია “აგროინვესტი”

მცენარეთა დაცვის თანამედროვე საშუალებები
გურამ მინდიაშვილი, კომპანია “აგროჯორჯია”

ინოვაციების დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში
რაულ ბაბუნაშვილი, ნუგზარ შენგელია, მემამულეთა კავშირი

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება და შენარჩუნება
ჯემალ ბადაგაძე, შპს “ეკოპროგრესი”

ქართველ ფერმერთა პრობლემები მეღორეობისა და მესაქონლეობის დარგში
ვაჟა ბერიძე, შპს “ბარაქა”

რამდენიმე მოსაზრება რეგიონების ეკონომიკური განვითარებისთვის
გურამ იობიშვილი, ოზურგეთი, საზოგადოება “ამაგდარი”

მულტიმედია საშუალებების გამოყენება
გია აბრამია, გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი. ICFER

ბიოუსაფრთხოების პრობლემები და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება
თინათინ გელაშვილი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

 
Last Updated 04/10/2010 ________________________________©2008 TECHINFORMI

 
strong>  
Last Updated 20/06/08 ________________________________©2008 TECHINFORMI